ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ต.ค. 2564
2 แก้ไขกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
17
20 ก.ย. 2564
3 ประกาศกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
21
14 ก.ย. 2564
4 กำหนดการอบรมโครงการปรับปรุงร้านอาหาร/แผงลอยให้ได้มาตรฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ก.ย. 2564
5 พระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 ก.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 มิ.ย. 2564
7 ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ถูกกักัน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 มิ.ย. 2564
8 ประกาศการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลทอนหงส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 พ.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทอนหงส์ ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 พ.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46