ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง คืนเงินค้ำประกันสัญญา
  รายละเอียด : ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติบดี โดยนายภูริทัต อมรลักษณ์ ได้ทำสัญญาซื้อขายวัสดุสื่อการเรียนการสอน ชุดพัฒนาความพร้อมทักษะพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กับเทศบาลตำบลทอนหงส์ กองคลังได้ตรวจสอบยอเงินค้ำประกันสัญญาที่ยังไม่มารับ ซึ่งครบกำหนดจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และทางเทศบาลตำบลทอนหงส์ได้แจ้งให้ทราบแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีการตอบรับและไม่แสดงความจำนงมารับเงินคืน <> บัดนี้ เทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงประกาศให้ห้างหุ้นส่วน จำกัด กิติบดี โดยนายภูริทัต อมรลักษณ์ มารับเงินประกันสัญญาคืนภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ประกาศ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 687 คน